Ekinga te Bayum, Stinspolle

Noomen: “De stins Ekinga, in het Winsumer deel van Bayum, werd in 1686 afgebroken. Op het stinsterrein staat sindsdien een boerderij; een aangrenzend perceel heet nog de Stinspôlle. Tegenover het stinsterrein, ten zuiden van de Alde Baijumerdyk, werd in 2000 in de wal van een nieuw gegraven sloot een stinsfundering aangetroffen. De oudste, indirecte, vermelding van het goed waarop de stins Ekinga stond, is uit 1511.
De pachter Heyn Eekinga ontleende er toen zijn toenaam aan. Verschillende archeologische en historische gegevens duiden erop dat in Bayum al vroeg een stins stond en sprake was van adellijke bewoning. Onzeker is echter of deze 12de en 14de-eeuwse gegevens alle betrekking hebben op (een voorloper van) het latere Ekinga.”
“De oudste aanwijzing voor een adellijke machtspositie in Bayum zijn de resten van een stins die in april 2000 bij het graven van een sloot op een perceel ten zuiden van de Alde Baijumerdyk werden gevonden. Het muurwerk zelf was weggebroken; bewaard was slechts een fundering van keien en tufsteen. Baksteen werd niet aangetroffen. Ter weerzijden van de stins tekende zich een gedempte gracht af. Over het geheel lag een dikke laag verstoorde aarde. Vanwege het voorkomen van tufsteen is het goed mogelijk dat deze stins nog in de 12de eeuw tot stand kwam. Het perceel waarin de vindplaats ligt maakte blijkens de floreencohieren geen deel uit van een van de sates van Bayum. Het verloop van de grens tussen het onder Baarderadeel en Winsum vallende deel van Bayum en het onder Hennaarderadeel en de parochie Bayum horende deel, zoals we die kennen door de kaart van Schotanus uit 1718, toont dat dit perceel, evenals het nabije Ekinga.” “In 1543 ontvingen de pastorie en de vicarie van Winsum resp. uuyt Sasker Heringe guedt, Ekinga in Bayum, drie horntiens gulden jaerlicx oft sex portiones en drie hornties guldens uuyt olde Aeckema saete, daer nu toecompt Sasker Heringa. Of Sasker de stins op Ekinga heeft laten bouwen, of dat er reeds een aanwezig was is onbekend.” “Op 12 juli 1686 werd de stins voor afbraak ter verkoop aangeboden: seeckere old-adelyke stins, met de grond en plaetse waerop het selve staet, sampt gracht daerom gelegen, staende dicht aen de dorpe en kercke tot Bayem doch behoorende onder den klockslach van Winzum. De afbraak had snel plaats. Nog in hetzelfde jaar werd een seeckre camp landts daar het stins op gestaan heeft, met de grachten daarom lopende doorverkocht. In 1718 restten de singels van het stinsterrein en – tussen dit terrein en de weg – een stinswier. Ter plaatse van deze wier staan tegenwoordig enkele huizen, die nog steeds de Stinspôlle worden genoemd. (…) Ekinga lag op de dorpsterp van Bayum, die ligt op de uiterste zuidpunt van de uit kalkrijke poldervaaggronden/zware zavel bestaande kwelderwal Beetgum-Menaldum-Dronrijp. Tot 1870 liep de doorgaande weg naar Dronrijp tussen Ekinga en het perceel waarop recent de stinsfundamenten zijn aangetroffen door.”

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Ekinga te Bayum, Stinspolle kunt vinden.

Pin Bed and Breakfast Lutje Lollum

  Franeker

Sfeervol overnachten in luxe gastenkamers in een monumentale friese kop-hals-rompboerderij uit 1860. Wij hebben een drietal 2-pers. kamers en een 4-pers.kamer gerealiseerd in de voormalige koeienstal. Allen met een privé badkamer met douche, toilet...


Meer info

Pin B&B wetterwillefriesland

  Wommels

B&B aan het water, de Bolswardertrekvaart. Fietsen, wandelen, vissen, varen in de motorboot of gewoon lekker ontspannen? Het kan in onze B&B, direct gelegen aan de Bolswardertrekvaart. Tussen Leeuwarden, Franeker, Sneek en Bolsward, centraal...


Meer info

Pin B&B wetterwillefriesland

 

Fietsen, wandelen, vissen, varen in de motorboot of gewoon lekker ontspannen? Het kan in onze B&B, direct gelegen aan de Bolswardertrekvaart. Tussen Leeuwarden, Franeker, Sneek en Bolsward, centraal in Friesland maar ook landelijk. Rust...


Meer info

Pin Bed & Breakfast Gibbeflecht

  Mantgum

Welkom in het groene hart van Friesland. In Mantgum, een mooi dorp aan de spoorlijn Leeuwarden-Sneek-Stavoren, vindt u onze Bed & Breakfast met één ruime tweepersoons gastenkamer met privé badkamer en een ontbijtkamer op...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.