Jornsma

Noomen: “Met Tjessinga, Jellinga en de pastorie heeft Jornsma de ligging gemeen: direct tegen de Britsumer dorpsterp aan. Terwijl de beide andere goederen in de 15de eeuw hun karakter van adelshuis verloren, ontwikkelde Jornsma zich pas in de vroege 16de eeuw van pachtboerderij tot adellijke state. In 1511 was Hessel Martena de eigenaar. In zijn testament van 1517 noemde hij het gued tot Bretzem, hietende Geringe guued en het gued tot Jornssman int dorp Bretzum afzonderlijk.”
“Op de kaart van Schotanus van 1664 wordt Jornsma als adellijk huis afgebeeld.”
“In 1601 werd de directe omgeving van het huis opnieuw ingericht met singels en voetpaden. Daartoe werd land geruild met de pastorie, die ten westen van Jornsma lag. Winsemius noemt het huis in 1622 een heerlycke state met hovinghe ende grachten wel versien. De tekening van Stellingwerf uit 1722 laat een samengesteld gebouw zien, waarvoor een poort staat met classicistische motieven. Omdat in de linkervleugel van het gebouw op de eerste verdieping een raam in verdiept liggende raamnis met een boog te zien is, is dat deel van het huis waarschijnlijk 16de eeuws. Na de verkoop in 1758 werd het huis in 1760 afgebroken. In 1794 was sprake van één zathe met de beide huizingen, Jornsma en Geringa state genaamd. In 1832 was het grachtenpatroon nog goed te zien, maar stond op het terrein nog slechts één boerenhuis.”

SIF: “De State wordt voor het eerst in 1511 genoemd.”
“Jornsma State is in 1511 eigendom van Hessel van Martena, de bewoner van Groot Terhorne te Beetgum.”
“In 1758 staat Jornsma State in de Leeuwarder Courant. Op zaterdag 3 juni ’s middags om 1 uur in Het Zwarte Kruis bij de waag te Leeuwarden komt het spul onder de hamer. De verkoop bestaat dan uit twee kavels:

1. “Een Heerlyke Heeren Huizinge en Hornleger cum annexis,
groot met de Singels en aanleggende Landen 28 pmt.”
Het huis wordt dan bewoond door vrouwe Catharina Lucia
van Burmania, weduwe van Bartelt van Burmania. Het wordt
provisioneel verkocht voor 2.122 goudgulden.
2. “Een Boere Huizinge, Schuire, Hovinge cum annexis,
op het Hiem aldaar”, groot 34 pondemaat. Dit wordt
provisioneel verkocht voor 130 goudgulden en 7 stuivers
per pondemaat.
In de Leeuwarder Courant van 26 januari en 9 februari 1760 adverteert Jan Distelsma uit Deinum Jornsma State op afbraak: “waar aan een groote quantiteit van Steen, Pannen, Yzerwerk, een extra mooie Hart Steenen Boog, Houtene en Steenen Floeren, waaronder een mooije blauwe Polijste Floer is ongeveer 400 Steenen in ’t getal, en 13 een tweede Duim in ’t vierkant; een mooy Goudleeren Behangzel verheven werk in een groote Kamer van 30 voeten Wijd; al mede zwaare Eykene en Greenen Balken van 30 voet lang, zeer bequaam tot het bouwen van nieuwe Schuuren; een groote quantiteit Juffers (dat zijn daksparren), 30 en 24 voets, Schuif kozijnen, Kruis-kozijnen, Eykene Kozynen en Deuren, Solders, Wenteltrap, etc.”
Secretaris Julius Matthijs van Beyma is dan eigenaar van de boerderijen Jornsma en Geringa state, tegelijk met de “Gestoeltens” in de kerk van Britsum, die naderhand altijd overgaan op de volgende koper. In een koopakte van 4 oktober 1794, wanneer H.J. Bruinsma en zijn vrouw Jetske Arjens Jornsma en Geringa kopen, staat: “de Gestoeltens in de Kerk de Verkooper eigen, worden gerekend onder deze verkoop te versmelten”.”

“Van deze State is niets meer terug te vinden.”

(bron: J. Leemburg; “It âlde doarp” van R.S. Roorda; Archief J. Leemburg).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Jornsma kunt vinden.

Pin Bed and Breakfast Mill View

  Stiens

Goed overnachten met uitstekende bedden en een goed ontbijt. Gratis parkeren voor de deur. In centrum van Stiens met veel winkels.


Meer info

Pin B&B Leeuwarden

  Leeuwarden (Snakkerburen)

Bed & Breakfast


Meer info

Pin Túnmanswente

  Cornjum

Túnmanswente’ is de voormalige tuinmanswoning van het kasteel Martenastate. Het is gelegen in het dorpje Koarnjum (Cornjum) in Fryslân, net boven Leeuwarden.


Meer info

Pin Bed and wellness Molenzicht

  Stiens

Onder de rook van Leeuwarden aan het Japikspaad ligt Bed and Wellness Mill View. Met fijne bedden ene goed ontbijt en heerlijke sauna en spa faciliteiten kunt u betaalbaar ontspannen


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.