Ropta

Noomen: “Op Ropta woonde de belangrijkste hoofdeling van Metslawier. De familie wordt in 1422 voor het eerst genoemd. De Schieringse hoofdeling Focko Roberde zegelde in dat jaar samen met de beide andere Metslawierster hoofdelingen Wibalda (Schierings) en Jaersma (Vetkoper) het verbond met Focko Ukena. Met andere hoofdelingen sloot hij in 1444 een verdrag met de stad Groningen.”
“Het uit twee bedrijven bestaande Ropta-complex lag ten noorden van Metslawier op de grens met Morra. Het grensde aan de in dat dorp gelegen Heemstra state. In 1700 was Ropta
state, bij de stins, 62 pondemaat groot, de pachtboerderij Clein Ropta sathe (FC3) 106 pondemaat.
De tekening van Stellingwerf uit 1722 laat een blokvormig gebouw tussen trapgevels zien, waarschijnlijk daterend uit het begin van de 17de eeuw. Het huis werd waarschijnlijk rond 1748 afgebroken, de poort in 1769. Bij grondwerkzaamheden in 1962 werden de fundering van de toegangspoort en een 16deeeuwse wapensteen met het wapen Ropta gevonden.”

SIF: “Tegen het einde van de 13e eeuw is er voor het eerst sprake van de Ropta Stins.”
“Algra schrijft in zijn “De historie gaat door het eigen dorp” uit omstreeks 1970 over Ropta State ondermeer: “Tegen het einde van de 13e eeuw woonde op de Roptastins Worp van Ropta, ons getekend als ‘een man, van seer forts en onversaecht ghemoet thegens syne vyanden, doch seer goet lyberael ende lieflijck int ommegaen thegens een yeder man’.” Met andere woorden: een man die je beter niet kwaad kon maken. Hij, zijn zoon Doede en zijn vriend Tythe Cammingha hadden het rond 1299 nog wel eens aan de stok met Juck Helbada van Hogebeintum, maar het gaat te ver die verhalen hier op te dissen.

Algra schrijft verder: “Omstreeks 1500 woonde Sybren van Ropta te Metslawier, die opgevolgd werd in zijn ambt en bezit door Focke van Ropta, in 1512 overleden, evenals zijn vrouw Graets van Eysinga. De een overleed op 24 juni, de ander op 4 juli. Het was weer een woelige tijd, want de Saksische overheersers bedreven veel moedwil in Friesland en kort na de dood van Focke en Graets bezetten zij ook ‘Roptahuys toe Metzelwier’. Van brandstichting en plundering wordt echter niet als elders gerept, zodat dorp en stins niet erg geleden hebben. Maar wel mogen we de conclusie trekken, dat de Ropta’s meegedaan hebben aan de strijd tegen de indringers.

Als zovele edelen hebben ook zij tenslotte Karel V erkend als heer en de beloning bleef dan ook niet uit. Worp, de zoon van Focke, werd “vanwege de Roomse Keizerlijke Majesteit Grietman over Dongeradeel”. (Roomse betekent hier Romeinse, want de keizers beschouwden zich als opvolgers van de keizers van het Oude Romeinse Rijk.)
Andreae meldt, dat van deze grietman nog een geschilderd portret bestaat van het jaar 1542, toen hij 38 jaar oud was. Het is in het Rijksmuseum in Amsterdam.

De grietman had naar het schijnt slechts één dochter, Cunera, die in het huwelijk trad met Christoffel von Sternsee, een hoofdman in dienst van de keizer. Hij was kolonel, bevelhebber van de dwangburcht in Harlingen en grietman vanwege de keizer over Barradeel.
Dit echtpaar had twee kinderen, Karel en Maria. De eerste was genoemd naar de Keizer, die als peet optrad en de dochter naar ’s keizers zuster, de landvoogdes Maria. Viglius van Ayta hield het meisje ten doop. “Maaycke Sternsee” kreeg van haar peettante rijke doopgiften.

Von Sternsee heeft aan zeer vele tochten van de Keizer deelgenomen en hij stond dan ook in zeer hoge gunst bij zijn meester. In 1560 is hij overleden, 5 jaar na Cunera.
Hun al genoemde zoon Carel bezat Ropta, maar door huwelijk ook Sjaerdemahuis te Franeker, waar hij met zijn vrouw heeft gewoond. Is de familie Rooms gebleven? Er komen althans klachten voor, dat een priester ‘van de Maatschappij’ (Jezuïet) geregeld op Roptastate zijn dienstwerk kwam verrichten en een van deze heren werd zelfs te Dokkum gearresteerd.

De 14e mei 1615 is Carel von Sternsee en Ropta overleden en hij liet de stins te Metslawier na aan Bocke van Humalda (een geslacht ook zeer bekend in de Dongeradelen), met de bepaling dat Bocke de naam van Sternsee zou aannemen, wat ook geschied is, want de zoon van Bocke en Trijn noemde zich Jr. Carel van Sternsee, eigenaar van Groot en Klein Ropta. Er was dus ook een Klein-Ropta, dat trouwens een honderd jaar eerder ook al genoemd werd. Een verschijnsel, dat dikwijls voorkwam. Soms was het een tweede stins voor een jongere tak, soms een boerderij bij het slot. Dit laatste was hier het geval.
De jonge Carel had slechts één dochter, die driemaal getrouwd is geweest. Onder haar gaat de glorie van Ropta al tanen en spoedig na haar dood (1711) wordt de stins door de erven verkocht en afgebroken (1731).

Het huis was volgens Foeke Sjoerds ongemeen sterk, met zware muren en van wijde en diepe grachten voorzien. De poort steunde op een gemetseld gewelf boven de gracht en dit gevaarte is eerst in de lente van 1769 afgebroken.”

“Van de State is niets meer terug te vinden.”

(bron: A. Algra “De historie gaat door het eigen dorp”; Aantekeningen van J. Leemburg; “Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt” door Christianus Schotanus (1664); “Tegenwoordige staat van Friesland” ca. 1780; De site van Tresoar; Genealogieën van André A. Buwalda).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Ropta kunt vinden.

Pin Bed and Breakfast Het Vergulde Scheepje

  Dokkum

Bed en Breakfast Het Vergulde Scheepje is gelegen in de historische binnenstad van Dokkum tegenover het keerpunt in de Elfstedentocht. Het is een beeldbepalend pand met een geschiedenis die teruggaat tot het ontsteken van...


Meer info

Pin Bed and Breakfast Unia Zathe

  Ee

Onze fraaie logeerboerderij is de perfecte uitvalsbasis voor mensen die willen genieten van de rust en de ruimte. De sfeer van vroeger met de gemakken van nu. Zoals gratis WIFI in het gehele pand....


Meer info

Pin Recreatiecentrum ’t Groene Hart van Ternaard

  Ternaard

Recreatiewonigen: Aan de Riedhûsstrjitte zijn in de voormalige diaconiewoningen acht recreatiewoningen gerealiseerd. Momenteel zijn er drie beschikbaar voor de recreatie i.v.m. langere verhuur. Camping: Naast de recreatiewoningen is er ook een camping op het...


Meer info

Pin Hotel Restaurant Wad Oars

  Anjum

Wad Oars staat voor een aangenaam andere manier van overnachten, eten en beleven. Wad Oars staat voor “noflik”, het Friese woord voor aangenaam. Dat begint bij het gevoel dat u net zo welkom bent...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.